Identifikace a kontrola klienta

Vážení klienti,

Níže najdete základní pravidla týkající se identifikace a kontroly klienta, se kterými se můžete při jednáních s námi běžně setkávat.  Vybrali jsme zde pro vás ty nejběžnější situace. Pravidla vycházejí ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen „Zákon“). V souladu s příslušnými ustanoveními tohoto Zákona mají penzijní společnosti povinnost provádět identifikaci a kontrolu klienta.

Co si představit pod pojmem identifikace klienta?

Identifikace klienta je úkon, při kterém zjišťujeme, zaznamenáváme a ověřujeme identifikační údaje klienta z jeho platného průkazu totožnosti a shodu podoby vyobrazené fotografie s tváří klienta. Identifikaci provádíme zejména za fyzické přítomnosti klienta (tzn. tváří v tvář).

Kdy identifikace probíhá?

Identifikace probíhá zejména:

 • při uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření,
 • před výplatou finančních prostředků oprávněné osobě, nebyla-li identifikována již dříve,
 • v situacích, kdy jménem klienta jedná jiná osoba (např. zákonný zástupce nebo osoba jednající na základě plné moci),
 • v dalších situacích stanovených výše zmíněným Zákonem.

Které identifikační údaje zjišťujeme, zaznamenáváme a ověřujeme?

Při identifikaci fyzické osoby za fyzické přítomnosti:

 • zjišťujeme a zaznamenáváme všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, dále pohlaví, místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství,
 • ověříme identifikační údaje podle platného průkazu totožnosti, pokud jsou v průkazu uvedeny,
 • ověříme, že podoba klienta souhlasí s vyobrazením v průkazu totožnosti,
 • ověříme a zaznamenáme číslo průkazu totožnosti, kdy byl tento průkaz vydán a kým (jakým úřadem či státem) a dále do kdy je tento průkaz platný,
 • potvrdíme na formulář (či jiný dokument), kdo konkrétně jménem penzijní společnosti identifikaci provedl.

V případě, že za klienta–fyzickou osobu jedná jiná fyzická osoba na základě plné moci:

 • provedeme identifikaci zmocněnce (podle pravidel pro identifikaci fyzické osoby),
 • požádáme zmocněnce o doložení identifikačních údajů zmocnitele a o poskytnutí originálu plné moci, případně úředně ověřené kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele; zmocněnec je povinen nám požadované údaje a doklady poskytnout.

V případě, že za klienta-fyzickou osobu jedná jeho zákonný zástupce (např. rodič, opatrovník, pěstoun, poručník apod.):

 • provedeme identifikaci zákonného zástupce. Zákonný zástupce je povinen doložit identifikační údaje zastoupeného a příslušné písemné oprávnění k zastupování (jako např. rodný list dítěte, rozhodnutí soudu o opatrovnictví apod.).

Další údaje:

Zákon umožňuje získávat další údaje k identifikaci, jakými jsou zejména číslo telefonu, adresa pro doručování elektronické pošty, údaje o zaměstnání nebo zaměstnavateli.

Politicky exponovaná osoba:

V rámci identifikace klienta zjišťujeme a zaznamenáváme, zda je či není klient politicky exponovanou osobou. Definici politicky exponované osoby naleznete zde.

Mezinárodní sankce:

V rámci identifikace klienta zjišťujeme a zaznamenáváme, zda klient není osobou, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.

Kdo je oprávněn provádět identifikaci klienta?

Identifikaci mohou jménem NN provádět zejména:

 • vázaní zástupci NN Finance, s.r.o.,
 • vázaní zástupci dalších zprostředkovatelů, se kterými máme uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení,
 • někteří naši vybraní zaměstnanci.

Kdo další může identifikaci provádět?

Notář, případně kontaktní místo veřejné správy (na základě pravidel stanovených v §10 uvedeného Zákona). O provedené identifikaci je povinen sepsat „Veřejnou listinu o identifikaci“ a k ní připojit kopie identifikačních dokladů, podle kterých identifikaci klienta provedl. Upozorňujeme, že tato služba je zpoplatněna.

Kdy provádíme kontrolu klienta?

Dle Zákona provádíme kontrolu klienta zejména:

 • při uzavření smlouvy,
 • před výplatou finančních prostředků,
 • u politicky exponovaných osob,
 • u klientů se zemí původu v rizikových zemích,
 • v době trvání obchodního vztahu.

Co zahrnuje kontrola klienta?

Kontrola klienta zahrnuje zejména následující úkony:

 • získání a vyhodnocení informací o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu včetně informací o povaze podnikání klienta,
 • průběžné sledování obchodního vztahu včetně přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody jsou v souladu s tím, co je penzijní společnosti známo o klientovi a jeho podnikatelském a rizikovém profilu,
 • zjišťování a přezkoumávání zdrojů peněžních prostředků nebo jiného majetku, kterého se obchod nebo obchodní vztah týká. To znamená, že se klienta ptáme, z jakého zdroje pochází peníze, které bude zasílat nebo zasílá na smlouvu,
 • u politicky exponovaných osob zjišťujeme původ jejího majetku, okolnosti a průběh obchodního vztahu.

U klientů, kteří zastávají funkci politicky exponované osoby nebo u osob se zemí původu v rizikových zemích se provádí zesílený rozsah kontroly klienta, jako například probíhá detailnější zjišťování a ověřování získaných informací, nastupuje širší schvalovací proces apod.

Klienta můžeme požádat o předložení příslušných dokladů, které jsou pro provedení kontroly nezbytné.

Jsme oprávněni z předložených dokumentů pořizovat kopie a zpracovávat informace k naplnění účelu uvedeného Zákona.

V průběhu trvání obchodního vztahu si ověřujeme, jestli informace, které jsme při identifikaci a kontrole klienta získali, jsou stále platné a případné změny v údajích či informacích zaznamenáváme.

Dovolujeme si upozornit, že klient je povinen nám poskytnout informace, které jsou pro provedení identifikace a kontroly klienta nezbytné. Při neposkytnutí součinnosti jsme povinni odmítnout např. uzavření smlouvy či provedení výplaty.

Vážení klienti, děkujeme vám za dosavadní spolupráci a součinnost v naplňování požadavků tohoto Zákona.