Penzijní produkty a daně

Platby na penzijní připojištění (dále jen „PP“) či doplňkové penzijní spoření (dále jen „DPS“) mohou být za určitých podmínek tzv. odčitatelnými položkami, to znamená, že mohou snížit daňový základ účastníka PP/DPS. Uplatnění odčitatelné položky je možné v případě, že byl příspěvek účastníka v rámci jeho penzijního produktu v daném zdaňovacím období  v rozmezí 1 001 Kč – 3 000 Kč měsíčně (alespoň 12 001 Kč ročně).

Jak se postupuje při přechodu z PP na DPS?

Příspěvky účastníka na PP a DPS se v daném zdaňovacím období sčítají. Pokud tedy součet těchto příspěvků v jednom kalendářním roce převyšuje částku 24 000 Kč (do 31. 12. 2016 jen 12 000 Kč za rok), je možné tento rozdíl odečíst od základu daně.

Jak se posuzuje převedení DPS k jiné penzijní společnosti?

Pro posouzení nároku na daňový odpočet se částky naspořené na jednom produktu (DPS) u dvou různých penzijních společností sčítají. Obě penzijní společnosti vydají vlastní daňové potvrzení.

Jak získat maximální daňový odpočet?

Uplatnění ročního maximálního daňového odpočtu ve výši 24 000 Kč (do 31. 12. 2016 jen 12 000 Kč za rok) je možné při měsíční úložce 3 000 Kč. Při 15% sazbě daně z příjmu tak získáte úsporu až 3 600 Kč ročně. Výše naspořených prostředků se pro tyto účely počítá pouze z vlastních příspěvků účastníka, nikoliv z příspěvků zaměstnavatele.

Daňová úleva se uplatňuje při ročním zúčtování daně z příjmu nebo v daňovém přiznání. Při ročním zúčtování musí zaměstnanci do své mzdové účtárny odevzdat potvrzení o platbách, které nejpozději do 15. února obdrží od své penzijní společnosti (v případě, že splňují podmínky pro nárok na daňový odpočet).

V zájmu maximalizace daňového odpočtu může účastník u NN sjednat službu Daňové optimum, se kterou se mu automaticky navýší prosincový příspěvek na penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření tak, aby získal nárok na maximální daňový odpočet. Do prosincové splátky se započítávají pouze prostředky, které v daném kalendářním roce uhradíte nad rámec řádně uhrazených příspěvků, a to po zohlednění jejich případného „předplacení“ v rámci sjednané frekvence placení. Více informací o této službě najdete zde.

Jak se daní výplata dávek z penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření?

U některých typů dávek podléhají prostředky, které účastník naspořil v rámci doplňkového penzijního spoření nebo penzijního připojištění, srážkové dani ve výši 15 %. Daň odvádí penzijní společnost za účastníky.

Tato daň se však neuplatňuje na všechny složky spoření v rámci DPS/PP stejně: příspěvky účastníka a státní příspěvky se do základu daně nikdy nezapočítávají. U některých typů výplaty se však jak u PP, tak DPS daní výnosy; příspěvky zaměstnavatele vám základ pro výpočet srážkové daně zase zvýší, pokud si zvolíte výplatu odbytného nebo jednorázového vyrovnání. Úplný přehled způsobu zdanění naspořených prostředků najdete v následujících tabulkách.

Možnosti výplat z penzijního připojištění jsou omezené jednotlivými penzijními plány. Pouze penzijní plán č. 2 umožňuje také výplatu penze na dobu určitou. Ostatní penzijní plány umožňují pouze výplatu formou doživotní penze.

Přehled sazeb srážkové daně u jednotlivých dávek z DPS:

Zvolená dávka Příspěvky
účastníka
Příspěvky
zaměstnavatele
Státní
příspěvky
Výnosy
Starobní penze na určenou dobu s vymezenou
dobou pobírání minimálně 10 let
0 % 0 % 0 % 0 %
Starobní penze na určenou dobu s vymezenou
dobou pobírání kratší než 10 let
0 % 0 % 0 % 15 %
Invalidní penze na určenou dobu 0 % 0 % 0 % 0 %
Úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi 0 % 0 % 0 % 0 %
Úhrada jednorázového pojistného
pro penzi na přesně stanovenou dobu s
přesně stanovenou výší důchodu
0 % 0 % 0 % 0 %
Jednorázové vyrovnání* 0 % 15 % 0 % 15 %
Odbytné* 0 % 15 % vrací se státu 15 %

* V těchto případech se daní i příspěvky zaměstnavatele připsané na PP po 1. 1. 2000.

Přehled sazeb srážkové daně u jednotlivých dávek z PP:

Zvolená dávka Příspěvky
účastníka
Příspěvky
zaměstnavatele
Státní
příspěvky
Výnosy
Starobní penze na určenou dobu s 
vymezenou dobou pobírání minimálně 10 let
0 % 0 % 0 % 0 %
Starobní penze na určenou dobu s 
vymezenou dobou pobírání kratší než 10 let
0 % 0 % 0 % 15 %
Výsluhová penze na určenou dobu s 
vymezenou dobou pobírání minimálně 10 let
0 % 0 % 0 % 0 %
Výsluhová penze na určenou dobu s 
vymezenou dobou pobírání kratší než 10 let
0 % 0 % 0 % 15 %
Invalidní penze na určenou dobu 0 % 0 % 0 % 0 %
Pozůstalostní penze na určenou dobu s 
vymezenou dobou pobírání kratší než 10 let
0 % 0 % 0 % 15 %
Doživotní penze 0 % 0 % 0 % 0 %
Jednorázové vyrovnání* 0 % 15 % 0 % 15 %
Odbytné*                                                                                       0 % 15 % vrací se státu 15 %

* V těchto případech se daní i příspěvky zaměstnavatele připsané na PP po 1. 1. 2000.

Sankce při porušení podmínek daňového odpočtu

Pokud účastník DPS uplatňoval daňový odpočet a následně ukončil smlouvu formou odbytného, bude muset dodanit prostředky, o které si v uplynulých 10 letech snížil daňový základ, a navíc neobdrží státní příspěvky.

Pokud účastník PP uplatňoval daňový odpočet a následně ukončil smlouvu formou odbytného, bude muset dodanit prostředky, o které si v uplynulých 10 letech a zároveň po 1. 1. 2006 snížil daňový základ, a navíc neobdrží státní příspěvky.