Sjednání doplňkového penzijního spoření
u NN Penzijní společnosti

Investiční dotazník pro doporučení nejvhodnější strategie spoření

Výsledek investičního dotazníku slouží k zaznamenání vašich cílů, požadavků a potřeb k sjednávané smlouvě o doplňkovém penzijním spoření a k posouzení vašich znalostí a zkušeností v oblasti financí a investičních nástrojů, včetně vašeho vztahu k investičnímu riziku pro doporučení nejvhodnější strategie spoření vám na míru.

Pole Jméno není správně vyplněné.
Pole Příjmení není správně vyplněné.
Nemám rodné číslo
Pole Rodné číslo není správně vyplněné
Minimální vstupní věk je 18 let
Uvedený e-mail slouží pro zaslání Investičního dotazníku, smlouvy a dalších předsmluvních dokumentů.
Pole E-mail není správně vyplněné
 

1 Vztah účastníka k financím - Jaké máte znalosti/zkušenosti v oblasti financí?

Změnit

2 Vztah účastníka k investicím - Jaké máte znalosti/zkušenosti v oblasti investování?

2 Vztah účastníka k investicím - Jaké máte znalosti/zkušenosti v oblasti investování?

Změnit

3 Vztah účastníka k investičnímu riziku - Jaké dopady na Vaši finanční situaci by mělo snížení hodnoty Vaší investice?

3 Vztah účastníka k investičnímu riziku - Jaké dopady na Vaši finanční situaci by mělo snížení hodnoty Vaší investice?

Změnit

4 Cíle a preference rizika v rámci sjednávaného doplňkového penzijního spoření - Co preferujete při investování: výnos, nebo jistotu?

4 Cíle a preference rizika v rámci sjednávaného doplňkového penzijního spoření - Co preferujete při investování: výnos, nebo jistotu?

Změnit

5 Předpokládaný investiční horizont, který souvisí s věkem účastníka. Vaše prostředky v doplňkovém penzijním spoření by dle zákona měly být 5 let před dosažením důchodového věku převedeny do Povinného konzervativního fondu. Jaký je s ohledem na tuto skutečnost Váš investiční horizont v dynamičtějších fondech?

5 Předpokládaný investiční horizont, který souvisí s věkem účastníka. Vaše prostředky v doplňkovém penzijním spoření by dle zákona měly být 5 let před dosažením důchodového věku převedeny do Povinného konzervativního fondu. Jaký je s ohledem na tuto skutečnost Váš investiční horizont v dynamičtějších fondech?

Změnit

Váš rizikový profil je Vyrovnaný (dosažený počet bodů 0)

Dáváte přednost nulovému nebo jen minimálnímu riziku. Bezpečnost investice a návratnost vložené částky je pro vás důležitější, než možnost vyššího výnosu.

Doporučovaná strategie spoření je konzervativní.

Vnímáte riziko krátkodobých tržních výkyvů, a s tím spojené kolísání hodnoty vaší investice v průběhu trvání doplňkového penzijního spoření, abyste měl(a) šanci na lepší zhodnocení vložených prostředků. Máte možnost kompenzovat případné mírné ztráty nebo deficit výnosů. Berete na vědomí, že investování je spojené s rizikem, které jste ochoten(tna) podstoupit, pokud můžete získat vyšší výnos.

Doporučovaná strategie spoření je vyvážená.

Rád(a) riskujete a jste ochoten(tna) podstoupit i tomu odpovídající míru rizika, a to tak dlouho, dokud budete mít šanci na lepší než očekávaný výnos. Berete na vědomí, že hodnota vaší investice může průběžně velmi výrazně kolísat. Víte, že v případě ztráty, můžete pokrýt své nezbytné výdaje jiným zdrojem příjmů. Zvláště jste si vědom(a) rizik spojených s investováním do akcií.

Doporučovaná strategie spoření je dynamická.

Doporučujeme Vám rozložit Vaše portfolio do následujících fondů NN Penzijní společnosti:

Povinný konzervativní fond:   Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s., je určen pro velmi konzervativní klienty, kteří chtějí především bezpečně uložit své peníze. Cenou za menší riziko je ale nižší dlouhodobý výnos. I při nejkonzervativnější strategii ovšem dochází k určitému kolísání hodnoty naspořené částky. Fond je postaven výhradně na pevně úročených finančních aktivech (dluhopisy, nástroje peněžního trhu a další plně konzervativní aktiva).
Více informací
 
do 60 %
Penze 2030:   Vyvážený účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s., nabízí vhodnou alternativu pro klienty, kteří hledají vyváženou investiční strategii, tedy vyvážený podíl mezi výnosem a rizikem. Fond tak svým zaměřením představuje střední cestu mezi konzervativní a dynamickou strategií spoření. Prostředky fondu jsou umísťovány do státních dluhopisů ČR a ostatních vyspělých evropských zemí. V akciích může být uloženo maximálně 20 % aktiv fondu.
Více informací
 
do 30 %
Penze 2040:   Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. – s tímto fondem vybíráte dynamickou růstovou investiční strategii, která má za cíl vám v dlouhodobém horizontu přinést maximální výnos. To s sebou ale nese vyšší míru rizika. Kvůli kolísavosti fondu se proto doporučuje setrvat ve fondu světových akcií alespoň 10 let – to je hranice, kdy může začít dosahovat očekávaných vysokých výnosů. Fond je vystaven měnovému riziku v závislosti na aktuálním rozložení investic.
Více informací
 
do 20 %
Fond světových akcií::   Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. - s tímto fondem vybíráte dynamickou růstovou investiční strategii, která má za cíl vám v dlouhodobém horizontu přinést maximální výnos. To s sebou ale nese vyšší míru rizika. Kvůli kolísavosti fondu se proto doporučuje setrvat ve fondu světových akcií alespoň 10 let – to je hranice, kdy může začít dosahovat očekávaných vysokých výnosů. Fond je vystaven měnovému riziku v závislosti na aktuálním rozložení investic.
Více informací
 
do 10 %

Prohlášení a poučení

Nový kód

Doporučujeme Vám Investiční dotazník vyplnit

NN Penzijní společnost, a.s., Vám vzhledem k tomu, že jste odmítl/a vyplnit Investiční dotazník doporučuje buď smlouvu o doplňkovém penzijním spoření vůbec neuzavírat, nebo zvolit Konzervativní strategie spoření (100 % Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.).

V případě nevyplnění investičního dotazníku se vystavujete nebezpečí chybné volby strategie spoření se všemi důsledky s tím spojenými, protože NN Penzijní společnost, a.s. nebude moci vyhodnotit, zda uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo vámi vybraná strategie spoření odpovídá vašim cílům a odborným znalostem či zkušenostem potřebným pro pochopení rizik souvisejících s investicemi v doplňkovém penzijním spoření. Více informací nalznete v poučení.

Nový kód

Pokračováním na další krok formuláře potvrzujete, že jste si vědom všech výše uvedených rizik.