Informace o NN Penzijní společnosti

NN Penzijní společnost, a.s. má oprávnění k výkonu následujících činností:

  • provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. podle zákona č. 42/1994 sb., o penzijním připojištění (shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch těchto účastníků, hospodaření s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění)
  • provozování doplňkového penzijního spoření podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle tohoto zákona za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření, jehož účelem je zabezpečit doplňkový příjem účastníka ve stáří nebo invaliditě)

NN Penzijní společnost, a.s. je členem Asociace penzijních společností ČR.

Způsob ochrany majetku účastníka

V zájmu ochrany účastníků vykonává nad činností NN Penzijní společnosti, a.s. dohled Česká národní banka. Tento dohled zahrnuje zejména kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření a zákonem č. 42/1994 sb., o penzijním připojištění, kontrolu dodržování Statutů jednotlivých účastnických fondů NN Penzijní společnosti, a.s. a Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. a dále kontrolu řízení rizik, včetně pravidel vnitřní kontroly.

Dohled nad prováděním obchodů provádí depozitář. Depozitářem NN Penzijní společnosti, a.s. je Česká spořitelna, a.s., se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171. Depozitář eviduje majetek v účastnických fondech NN Penzijní společnosti, a.s. a v Transformovaném fondu NN Penzijní společnosti, a.s., kontroluje postup při oceňování majetku v těchto fondech, dále kontroluje, zda NN Penzijní společnost, a.s. nakládá s majetkem v těchto fondech v souladu se zákonem, depozitářskou smlouvou, smlouvami uzavřenými s účastníky a Statuty jednotlivých účastnických fondů, včetně Statutu Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s.. Depozitář vykonává tyto funkce také ve vztahu k příspěvkům účastníků, státním příspěvkům a příspěvkům zaměstnavatelů před jejich přidělením účastníkem zvoleným fondům.

Zpráva depozitáře o výsledku ověření souladu vytvoření Transformovaného fondu NN Penzijní společnosti, a.s. zde.