Informace o FATCA a standardech NN k obchodování s americkými osobami

Co je to FATCA a co znamená

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) je daňový zákon, který byl přijat v USA dne 18. 3. 2010. Účelem tohoto zákona je zabránit daňovým únikům prostřednictvím získávání informací o amerických daňových příslušnících a vytvoření celosvětové sítě spolupracujících subjektů.

NN Penzijní společnost, a.s. (dále jen penzijní společnost) je povinna dodržovat požadavky FATCA od 1. 7. 2014, které vyplývají z mezivládní dohody (IGA – Intergovernmental agreement) uzavřené mezi Spojenými státy americkými a Českou republikou. Tyto povinnosti jsou promítnuty v zákoně č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících předpisů.

Na základě uvedeného zákona je penzijní společnost zejména povinna vykonávat ve vztahu ke svým klientům povinnosti spočívající v  prověřování a zjišťování amerických indicií, případných daňových vazeb klientů se Spojenými státy americkými a případné zjištěné údaje oznamovat příslušnému správci daně za podmínek stanovených zákonem.

U jakých smluv je nutné informace zjišťovat?

Povinnosti se týkají pouze smluv o doplňkovém penzijním spoření. Na smlouvy o penzijním připojištění se zákon nevztahuje.

Co jsou to formuláře W-8 a W-9 a kde jsou k dispozici?

V případě, že budete penzijní společností požádáni o vyplnění a doručení amerického daňového formuláře W-8 nebo W-9, aktuální verze naleznete na  internetových stránkách amerického centrálního daňového úřadu www.irs.gov

Český překlad formulářů je k dispozici zde a slouží pouze jako pomůcka pro vyplnění formulářů v anglickém jazyce.

Proč není produkt DPS vhodný pro Americké osoby?

Produkt doplňkového penzijního spoření není registrován podle příslušných právních předpisů Spojených států amerických (dále jen „USA“) upravujících činnosti související s obchodem s cennými papíry, a z toho důvodu není vhodný pro osoby spadající pod definici americké osoby (U.S. Person), tj. zejména pro občany a rezidenty USA, držitele zelených karet a osoby zastoupené zástupci a investičními poradci, kteří sami mají sídlo v USA nebo jsou americkou osobou (U.S. Person).

„Americká osoba“ („U.S. Person“) zahrnuje:
a)    Americkou fyzickou osobu (Natural U.S. Person) a
b)    Americkou právnickou osobu (Non-Natural U.S. Person).

„Americká fyzická osoba“:
a)    jakákoli osoba mající bydliště v USA;
b)    jakýkoli občan USA nebo držitel tzv. zelené karty;
c)    jakákoli osoba, která se identifikuje jako rezident USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN; a
d)    jakákoli osoba, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) v USA.

„Americká právnická osoba“:
a)    jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu organizovaná podle zákonů USA, s výjimkou:
I.    pobočky nebo agentury této právnické osoby trvale umístěné mimo USA, pokud všechny kontakty ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) s touto právnickou osobou probíhají mimo USA, nebo
II.    americké banky nebo makléře-obchodníka;
b)    jakákoli pobočka nebo agentura působící nebo nacházející se v USA bez ohledu na to, zda je organizovaná podle zákonů USA, či nikoliv;
c)    jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, která se identifikuje jako Americká osoba nebo jako osoba působící v USA v rámci procesu uzavírání smluvního vztahu se společností NN nebo jakéhokoli jiného ověřování nebo podobného prověřovacího procesu společnosti NN; a
d)    jakákoli právnická osoba jakéhokoli druhu, pokud (i) společnost NN jedná s investičním poradcem nebo manažerem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo s jiným zástupcem této právnické osoby nacházejícím se v USA nebo prostřednictvím takové osoby přijímá pokyny nebo (ii) tato právnická osoba provádí nebo přijímá platby nebo dodávky v souvislosti s činnostmi týkajícími se cenných papírů (Securities Activities), nebo poskytuje nebo přijímá informace ohledně činností týkajících se cenných papírů (Securities Activities) v USA.