Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

O růstovém fondu

Dne 20. 3. 2015 nám bylo Českou národní bankou uděleno povolení vytvořit nový účastnický fond  s dynamickou investiční strategií – Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. Ten dne 19. 5. 2015 nahradí náš současný Účastnický fond světových akcií, který tímto sloučením zanikne.

Důvodem pro vytváření nového účastnického fondu a pro plánované sloučení akciového fondu do něj, byla nedostatečná hodnota aktiv v akciovém fondu, kterému se bohužel nepodařilo splnit zákonnou podmínku o minimálním objemu aktiv pod správou. Tímto krokem bude umožněno další fungování fondu s dynamickou strategií investování. V novém růstovém fondu nebudeme účtovat poplatky za obhospodařování a za zhodnocení majetku minimálně do konce roku 2015.

Tento fond zatím není možné sjednat, otevře se pro nové účastníky až od května, po technickém sloučení Účastnického fondu světových akcií do nového Růstového fondu.

Detailní informace o Růstovém fondu a o způsobu investování najdete ve schváleném Statutu Růstového fondu zde .
Pro vás to nejpodstatnější naleznete ve zkrácené formě v Klíčových informacích zde .

Růstový fond nabízí vhodnou alternativu pro účastníky, jejímž cílem je zajišťovat v dlouhodobém horizontu maximální výnos. Ve srovnání s ostatními fondy v naší nabídce má růstový fond nejvyšší potenciál překonávat úroveň inflace. To s sebou ale nese i vyšší míru rizika. V důsledku kolísavosti trhů proto doporučujeme, aby klient v růstovém fondu setrval alespoň 10 let z důvodu vyrovnání tržních výkyvů a dosažení očekávaného zhodnocení.

Pro koho je fond vhodný

Růstový fond je vhodný pro klienty, jimž vzniká nárok na důchod za relativně dlouhou dobu – 10 až 30 let, což představuje dostatečně dlouhý investiční horizont pro vyrovnání tržních výkyvů a dosažení očekávaného zhodnocení.

V zájmu většího rozprostření rizika je vhodné do růstového fondu nealokovat 100 % nových příspěvků. Námi doporučená alokace do růstového fondu je alespoň 40 %.

Tento fond na druhou stranu nedoporučujeme velmi konzervativním klientům nebo lidem, kteří se chystají do důchodu dříve než za 10 let, a to ani v případě, že již mají zkušenosti s investičními nástroji.

Jaké jsou hlavní výhody

Hlavní výhodou růstového fondu je právě možnost dosahovat nadprůměrného zhodnocení, což je v ostatních nabízených účastnických fondech (nebo v transformovaném fondu) méně pravděpodobné. S tím je také spojen mnohem vyšší potenciál růstového fondu překonávat inflaci. Pokud je tedy Vaším cílem zachovat hodnotu vašich finančních prostředků, růstový fond je tou správnou volbou.

Další velkou výhodou jsou nulové poplatky za správu fondu a za zhodnocení majetku minimálně do konce roku 2015. Můžete tak ušetřit 0,8 % z hodnoty vložených prostředků za poplatek za obhospodařování fondu a 10 % za poplatek za zhodnocení majetku.

Jak je to s rizikem

S možností dosažení nadprůměrného zhodnocení je spojeno riziko kolísání hodnoty penzijní jednotky, a tím i možnost dosažení záporného zhodnocení. Toto riziko může být zmírněno pravidelným investováním, které snižuje negativní dopady kolísání trhů.

Základem je investovat pevnou částku v pravidelných intervalech, tedy i při nepříznivém vývoji trhu. Tato metoda sice nezaručuje vyšší zisky oproti jednorázové investici, ale výrazně snižuje riziko ztráty v případě poklesu trhů. Když trhy klesají, nakupujete více penzijních jednotek (podílů v účastnickém fondu). V čase růstu se pak váš majetek zhodnocuje lépe.

Pokud zvažujete převod finančních prostředků ze smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, je třeba nezapomínat, že u doplňkového penzijního spoření není poskytována garance nezáporného zhodnocení vložených prostředků ani možnost výsluhové penze.

Poplatky

Úplata za obhospodařování

NN Penzijní společnost, a.s. si za obhospodařování majetku v růstovém fondu neúčtuje žádný poplatek minimálně do konce roku 2015.

Úplata za zhodnocení

NN Penzijní společnost, a.s. si za zhodnocení majetku v růstovém fondu neúčtuje žádný poplatek minimálně do konce roku 2015.

Skladba majetku ve fondu

Majetek fondu je uložen v akciích, na běžných účtech v bankách, na terminovaných vkladech a ve státních dluhopisech.

 

Proč si Fond světových akcií vybral pan Odvážný

  • Pan Odvážný má s investováním dostatečné zkušenosti a je odolný vůči riziku.
  • Umí pracovat s finančními prostředky a také umí pružně reagovat na různý vývoj trhů.
  • Je ochotný nést i krátkodobé ztráty za vidinou podstatně vyššího výdělku v dlouhodobém horizontu.
  • Případná ztráta finančních prostředků by ho nijak výrazně neovlivnila, neboť má bokem dostatečnou finanční rezervu pro nepříznivé situace.