Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.

O růstovém fondu

Dne 20. 3. 2015 nám bylo Českou národní bankou uděleno povolení vytvořit nový účastnický fond – Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s. (dále jen „Růstový fond“). Ten dne 19. 5. 2015 nahradil náš původní  účastnický fond – Účastnický fond světových akcií NN Penzijní společnosti, a.s. (dále jen „Akciový fond“), který tímto sloučením zanikl.

Důvodem pro vytváření nového účastnického fondu a pro jeho sloučení s Akciovým fondem, byla nedostatečná hodnota aktiv v Akciovém fondu, kterému se bohužel nepodařilo splnit zákonnou podmínku o minimálním objemu aktiv pod správou. Tímto krokem bylo umožněno další fungování fondu s dynamickou strategií investování.

Detailní informace o Růstovém fondu a o způsobu investování najdete ve schváleném Statutu Růstového fondu zde .
Pro vás to nejpodstatnější naleznete ve zkrácené formě v Klíčových informacích zde .

Růstový fond nabízí vhodnou alternativu pro účastníky, jejímž cílem je zajišťovat v dlouhodobém horizontu maximální výnos. Ve srovnání s ostatními fondy v naší nabídce má růstový fond nejvyšší potenciál překonávat úroveň inflace. To s sebou ale nese i vyšší míru rizika. V důsledku kolísavosti trhů proto doporučujeme, aby klient v růstovém fondu setrval alespoň 10 let z důvodu vyrovnání tržních výkyvů a dosažení očekávaného zhodnocení.

Pro koho je fond vhodný

Růstový fond je vhodný pro klienty, jimž vzniká nárok na důchod za relativně dlouhou dobu – 10 až 30 let, což představuje dostatečně dlouhý investiční horizont pro vyrovnání tržních výkyvů a dosažení očekávaného zhodnocení.

V zájmu většího rozprostření rizika je vhodné do růstového fondu nealokovat 100 % nových příspěvků. Námi doporučená alokace do růstového fondu je alespoň 40 %.

Tento fond na druhou stranu nedoporučujeme velmi konzervativním klientům nebo lidem, kteří se chystají do důchodu dříve než za 10 let, a to ani v případě, že již mají zkušenosti s investičními nástroji.

Jaké jsou hlavní výhody

Hlavní výhodou růstového fondu je právě možnost dosahovat nadprůměrného zhodnocení, což je v ostatních nabízených účastnických fondech (nebo v transformovaném fondu) méně pravděpodobné. S tím je také spojen mnohem vyšší potenciál růstového fondu překonávat inflaci. Pokud je tedy Vaším cílem zachovat hodnotu vašich finančních prostředků, růstový fond je tou správnou volbou.

Jak je to s rizikem

S možností dosažení nadprůměrného zhodnocení je spojeno riziko kolísání hodnoty penzijní jednotky, a tím i možnost dosažení záporného zhodnocení. Toto riziko může být zmírněno pravidelným investováním, které snižuje negativní dopady kolísání trhů.

Základem je investovat pevnou částku v pravidelných intervalech, tedy i při nepříznivém vývoji trhu. Tato metoda sice nezaručuje vyšší zisky oproti jednorázové investici, ale výrazně snižuje riziko ztráty v případě poklesu trhů. Když trhy klesají, nakupujete více penzijních jednotek (podílů v účastnickém fondu). V čase růstu se pak váš majetek zhodnocuje lépe.

Pokud zvažujete převod finančních prostředků ze smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, je třeba nezapomínat, že u doplňkového penzijního spoření není poskytována garance nezáporného zhodnocení vložených prostředků ani možnost výsluhové penze.

Poplatky

Úplata za obhospodařování

NN Penzijní společnost, a.s. si za obhospodařování majetku v růstovém fondu účtuje od 1. 4. 2016 poplatek ve výši 1,0 %.

Úplata za zhodnocení

NN Penzijní společnost, a.s. si za zhodnocení majetku v růstovém fondu účtuje poplatek ve výši 15 %.

Skladba majetku ve fondu

Majetek fondu je uložen v akciích, na běžných účtech v bankách, na terminovaných vkladech a ve státních dluhopisech.

Datum založení
24.3.2015
Aktuální hodnota
penzijní jednotky
1,035900 Kč
Celkový počet
penzijních jednotek
562 954 269,0715
Aktuální hodnota
majetku fondu
583 172 579,89 Kč
Hodnoty
fondu k datu
03.08.2020

Rozložení portfolia
je aktuální k 30.6.2020

Historický vývoj fondu

Nově vytvořený Růstový fond navazuje na vývoj Akciového fondu, jehož výnos od založení činil 10,07 %. Výkonnost Růstového fondu je udávána od 19. 5. 2015, tedy prvního dne existence tohoto fondu, a neodráží předchozí zhodnocení případných investic v rámci Akciového fondu.

Vzhledem k tomu, že závěrečná hodnota penzijní jednotky v Akciovém fondu byla 1,1007 Kč, zatímco výchozí hodnota penzijní jednotky v Růstovém fondu k 19. 5. 2015 byla 1,0000 Kč, získali klienti při převodu investic z Akciového do Růstového fondu vyšší počet penzijních jednotek.

Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu

Proč si Růstový účastnický fond vybral pan Odvážný

Klient - Růstový účastnický fond NN Penzijní společnosti, a.s.
  • Pan Odvážný má s investováním dostatečné zkušenosti a je odolný vůči riziku.
  • Umí pracovat s finančními prostředky a také umí pružně reagovat na různý vývoj trhů.
  • Je ochotný nést i krátkodobé ztráty za vidinou podstatně vyššího výdělku v dlouhodobém horizontu.
  • Případná ztráta finančních prostředků by ho nijak výrazně neovlivnila, neboť má bokem dostatečnou finanční rezervu pro nepříznivé situace.

Komentář k vývoji trhů

Komentář k vývoji trhů

Přejít na stránku
s komentářem

 

 

Právní upozornění
Tento text má pouze informativní charakter. Za ztrátu, která by mohla případně vzniknout použitím uvedených informací, nenese NN Penzijní společnost, a.s. žádnou odpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Údaje o historické výkonnosti fondů nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Na výkonnost fondu má dále vliv výše úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu.