Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.

O Povinném konzervativním fondu

Tento fond je určen pro velmi konzervativní klienty, kteří chtějí především bezpečně uložit své peníze. Cenou za menší riziko je ale nižší dlouhodobý výnos. I při nejkonzervativnější strategii ovšem dochází k určitému kolísání hodnoty naspořené částky.

Fond je postaven výhradně na pevně úročených finančních aktivech (dluhopisy, nástroje peněžního trhu a další plně konzervativní aktiva).

Majetek v povinném konzervativním fondu musí být plně zajištěn proti měnovému riziku.

Poplatky

Úplata za obhospodařování

NN Penzijní společnost, a.s. si za obhospodařování majetku v povinném konzervativním fondu účtuje poplatek ve výši 0,4 % z průměrné hodnoty fondového vlastního kapitálu.

Úplata za zhodnocení

NN Penzijní společnost, a.s. si za zhodnocení majetku v povinném konzervativním fondu neúčtuje žádný poplatek.

Skladba majetku ve fondu

Majetek fondu je uložen na běžných účtech v bankách, na terminovaných vkladech a v dluhových státních cenných papírech.

Datum založení
1.1.2013
Aktuální hodnota
penzijní jednotky
1,032000 Kč
Celkový počet
penzijních jednotek
1 349 179 751,3765
Aktuální hodnota
majetku fondu
1 392 326 637,02 Kč
Hodnoty
fondu k datu
03.08.2020


Rozložení portfolia
je aktuální k 30.6.2020

 

Historický vývoj fondu

Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu
Vygeneruj data z grafu

Proč si Povinný konzervativní fond vybral pan Opatrný

Klient - Povinný konzervativní fond NN Penzijní společnosti, a.s.
  • Pan Opatrný dává přednost nulovému nebo jen minimálnímu riziku.
  • Bezpečnost investice a návratnost vložené částky je pro něho důležitější než možnost vyššího výdělku.
  • Případná ztráta části finančních prostředků by ho mohla dostat do finančních potíží.
  • Navíc s blížícím se odchodem do důchodu nechce pán Opatrný zbytečně riskovat a chce se vyhnout jakémukoliv riziku spojenému s výkyvy na trhu.

Komentář k vývoji trhů

Komentář k vývoji trhů

Přejít na stránku
s komentářem

 

Právní upozornění
Tento text má pouze informativní charakter. Za ztrátu, která by mohla případně vzniknout použitím uvedených informací, nenese NN Penzijní společnost, a.s. žádnou odpovědnost. S investováním jsou spojena některá rizika. Údaje o historické výkonnosti fondů nejsou ukazatelem výkonnosti budoucí. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Na výkonnost fondu má dále vliv výše úplaty za obhospodařování majetku v účastnickém fondu.